NgoMgqibelo odlulileyo uMbutho wamaNqindi waseMpuma Kapa/Koloni waye wachophela umnyhadala wokhuphiswano lweembethi-manqindi ezikudidi labaqalayo kwiHolo loLuntu laseZwelitsha, apho waye waqalisa ukususela ngentsimbi ye-10:00 kusasa ukuya kuphela ngeye-22:00 ebusuku.

Iimbethi-manqindi beziphuma kwiSithili iAmathole kwaye kwathi kwasetyenziswa ummiselo wemijikelo emithathu. Nakubeni imozulu yayibanda, kwaye kwathabatha inxaxheba iimbethi-manqindi ezazingaphezulu kwekhulu (100).

Ababukeli nabathandi bomdlalo wamanqindi kuquka nabazali babo babemalunga namakhulu amabini (200).

UMnu Sandile James ongunobhala wombutho lo manqindi waseMpuma Kapa, waye wavakalisa ukuba oku kokokuqala ukuba iZwelitsha ichophele umnyhadala wamanqindi ololu hlobo.

Waye wongeza kwakhona ukuba injongo yalo mnyhadala kukuba kuchongwe iimbethi-manqindi apho ezilindeleke ukuba zikhuphisane nezinye iimbethi-manqindi eziphuma kwamanye amaphondo anjengelaseRhawutini, eNtshona Koloni, kwaZulu-Natal nelase-Free State.

Kwakhona, iimbethi –manqindi zakwamanye amaphondo ziyakuthi zichongwe kwangolu hlobo lunye.

Owayesakuba yintshatsheli yehlabathi kumdlalo wamanqindi uVuyani Bungu ebethi akhuthaze zonke iimbethi manqindi ukuba zibenembeko kwaye zisebenze nzima ngokuzimisela njengoko wayesenza njalo ngexesha lakhe kumdlalo wamanqindi.

Ebekwenza oku ngaphambi kokuba kuqaliswe umdlalo (umlo).

UMnu Tony Mtintsilana onguCeba weWadi yaseZwelitsha enguWadi-41 naye waye waphosa amazwi enkuthazo.

Kuthe emva kokuba kuphele umnyhadala lo, amagosa aye achonga abadlali abangamashumi amabini anesibini (22) abakudidi olusezantsi, abalishumi elinambini (12) abakudidi oluphezulu namantombazana asibhozo (8) apho bayakuthi baqubisane namanye amaphondo.

Jonga igallery yale tumente http://zwelitsha.co.za/galleries/amanqindi/