IZwelitsha yakhiwe kwinduli ekufuphi nefactory ebizwa ngeDa Gama. Lo mhlaba ngeminyaka yoo1800 wawungumhlaba olawulwa yiNkosi yamaNtinde uJan Tshatshu. URhuluneli McLean yamaNgesi yawuthenga lo mhlaba ukuze ajikwe abe libala lomdyarho wamahashe osetyenziswa ngabahlali baseQonce. Emva kokuyekwa kwemidyarho yajikwa yabayifama yamahashe.

Ngo1936 iSouth African Native trust yathenga lo mhlaba kuba uRhulumente wocalucalulo wayelungiselela umhlaba ukuze kuzokuhlaliswa abantsundu ababegxothwa kumhlaba wedolophu neefama zabamhlophe. Ngomnyaka ka1944 amalungiselelo okwakhiwa kwelokishi ezakwaziwa ngagama iZwelitsha kwaqala, kuthekele ukuba kuzakuhlala abantu abangamawaka amathathu okanye amane, lube uninzi labahali lizakunikwa umsebenzi kwiFactory iGood Hope (Da Gama). Abalungiseleli bale ndawo babethembise ukuba kuzakwakhiwa zonke izakhiwo namaziko afana nayephi na idolophu, xa ucinga ngoku esi sithembiso yayingamampunge.

Xa kuphela umnyaka ka1946 abalunguseleli batshintsha uthekelelo besithi le lokishi iza kuba nkulu kulungiselelwe amawaka alithoba babahlali.

Ngo1947 kwakusekwakhiwe izindlu ezilikhulu , yohlulwa ilokishi yaba ziZones ngokunjalo kwabe sekugqitywe ukuba ilokishi izakuba nomlawuli (Administrative officer) omhlophe, lo mlawuli wahlala apho elokishini isavulwa ibe yena nosapho lwakhe ingabo bodwa abahlali abamhlophe.

NgeyeNkanga ka1947 abahlali bokuqala bangena kwizindlu zabo ezinamagumbi amabini eZone 1.

Ukubhatalela indlu

  • enamagumbi amabini kwakubiza iisheleni ezilihlumi elinesihlanu(15) ngenyanga,(R1.50/month)
  • enamagumbi amathathu ibiza iisheleni ezingamashumi amabini anesihlanu (25) ngenyanga, (R2.50/month)
  • amagumbi amane iipointi ezimbini (20) ngenyanga (R4.00/month).

Imarike yayiseZone 1  apho abarhwebi baseQonce babethengisela khona abahlali, izakhiwo zoshishino zokuqala zakhiwa eZone 5, apho kwakukho ivenkile eyayithengisa iti phambi kokwakhiwa kwezi zakhiwo, yile venkile ti le yanika ifuthe lokuba ubazabhaza weshishini olwalulapho liphele libizwa ukuba yiTea Room nangona kwakungathengiswa iti yodwa eTea Room.

zwehouse1

Abemi bokuqala abadumileyo yayinguBawo uS.S. Guzana, uGrirha J.M. Peteni. NgeyoMqungu 1948 izindlu ezimbalwa ezazinophahla lwengca zenziwa isikolo esisithatha abafundi abalikhulu elinamashumi amane anesine(144). Abafundisi ntsapho bokuqala yayinguMnumzana X.L Time, uNkosazana N. Joka (ewaphela etshatela kwaGiyose waduma njengo Mfundisintsapho Giyose), balandelwa nguMnumzana A.N. Nongauza ngo1950.

EZone 7 ngomnyaka ka1952 kwavulwa iZwelitsha Primary School, enesakhiwo esakhiwe ngendlela ebalaseleyo ngalo maxesha, uMnumzana Time eyinqununu.

(okuninzi ngale mbali ndikufumene ngokaphanda kwi-internet, andichasanga ukufumana imbali esuka kubahlali)