IZwelitsha yilokishi ekwiphondo lwaseMpuma Koloni eMzantsi Afrika. Inani labemi lalingamawaka alishumi anesibhozo nekhulu elinamashumi asibhozo anesithoba (18189) xa kwakubalwa abemi bezizwe ngomnyaka ka2011.

Le lokishi yayidume ngokubanenkqubela kwezemfundo ngexesha localu-calulo.