Inani labahlali ngokweCensus yomnyaka 2011

18189

Inani labahlali liphelele

8511

Inani lamadoda namakhwenkwe

9678

Inani labasetyhiniUmmandla

4.64 square kilometres

Ubukhulu bomhlaba(Area)

3917.41 per square kilometre

Abahlali ngokweSquare km

1165per square kilometre

Imizi ngokweSquare km