Sisavakala ngamandla isijwili esimalunga nobumdaka bezitalato esivela kubahlali belokishi yakwaZwelitsha itshilo ingxelo esiyiphalazelwe ngabahlali abadala balapho emva kokudliwano ndlebe  lakutsha nje.

Ngenxa yesisijwili nesithe gqolo sicaphukisa uninzi labahlali umhla nezolo ingakumbi abathanda ucoceko. Intatheli  ezimeleyo uThembela Nldumbii yenze uphando ngalo mba.

Abahlali athethe nabo bakwaZwelitsha baliqela kwaye bacele amagama singawathi pahaha. Okokuqala bathe ngethuba lelokishi yayiphantsi koorhulumente boMzantsi Afrika neCiskei yayicocekile izitalato zazibeth’ umoya ukusukela eZone 1 uyokutsho  ngeZone 10.

Ngoku  kukwalahlwa neekhondom ezisebenzileyo nezingasebenzanga kwaye abantwana badlala ngazo njengoko bezivuthela becinga ukuba zibhaloni. Intatheli ikwafumanise ukuba umsele odudula amanzi ukuya kumlambo iBuffalo noqala kufutshane nebandla lamaRhabe(Semple Mission)  eZone 4, uzele ubumdaka benkunkuma yasendlini nobunye ubugoxo nobulahlwa yinxalenye yabahlali kwaye utyani nengca ende luyakhula kwalapho.

Kwiminyaka embalwa egqithileyo umasipala weBuffalo City wabamba indibano nabahlali balapho malunga nalo mba nangona wayesele izixhomile iibhodi ezibhaliweyo ezithi, makungalahlwa naluphi uhlobo lenkunkuma kwezi ndawo kwaye umntu xa ebone omnye makatsale umnxeba  kwezinombolo zibhalwe apho.

Kusenjalo intatheli ikhangele abemi abadala balapho kwaye wabacela bakhe baphefumle malunga nobubuxelegu. Okokuqala uthethe noNkosikazi N.M (asinakulichaza igama lakhe) uthi, “Urhulumente kufuneka xa ebeke umthetho makawulandele angahleki nanye ehlekisayo, ohlwaye umntu ngokumbiza imali xa engawuthobeli umthetho, ubuxelegu kule lokishi abusoze buphele ukuba asisebenzisani ukulwa lo mkhwa, singabahlali abathanda ucoceko kunokwenzeka lamaxelegu singawajika ngenye imini abengamahomba okwegqitha thina.”

Ukanti uNkosikazi PN uthi, “Lihlazo lantoni bahlali esilenzayo? Kuba ayizukunceda eyokuba sicoceke imizimba kanti kwizitalato esihamba kuzo umhla nezolo zibolile kwaye sizakuzibona singenwa zizifo ezinganyangekiyo ngenxa yobubuxelegu.”

UMnu. LM  noMnu. ZP xa bebephefumla bathe sizeka emzekweni, “Nathi singabahlali asihambisani nobubuxelegu, sikwacela urhulumente abengqongqo kwaye sifumanise ukuba nangona iibhodi zixananazile kwikona zezitalato nakumabala angenazindlu kwilokishi yakwaZwelitsha nakwezinye iindawo, kodwa abantu basathe gqolo belahla inkunkuma ngaphandle kwesizathu kwezi ndawo.”

Ngethuba ishwankathela uphando lwayo intatheli ifumanise ukuba kukwalahlwa nezinye iimpahla zangaphantsi emekumele abahlali bayazitshisa, Phakathi kwazo intatheli yethu nabanye abahlali balapho bothuke babamba ongezantsi kutsha nje ngethuba bezibonele ngeliso lenyama  iitawuli, amalaphu okuhlamba,iipeyinti iiblukhwe zokulala, iigawuni, izikipa kunye namalaphu okuqhuma ubukhosikazi zinamagazi amadala namatsha.
Intatheli elandela eli nqaku iye yatyelea iofisi zikaMasipala weBuffalo City Metropolitan Municipality yaphefumlelana noMnu. Thandy Matebese malunga nalomba osisithethi esingumlomo kwabendaba. Uthi bengurhulumente basathe gqolo bebakhuthaza bonke abahlali babe liliso xa kungcoliswa kwindawo esihlala kuzo. Ukwathe banelungelo lokutsalela umnxeba babazise kwezanombolo zabo zibhalwe kwezibhodi.

Ungqinile ukuba umdliwo womntu ofunyaniswe elahla inkunkuma esithubeni kungenjalo kumabala angenazakhiwo, kwikona zezitalato nesecaleni kwendlela kwaye umdliwo uqala kumakhulu amabini eerandi(R200).

Ukwakhuthaze abahlali esithi, “Xa benqwenela ukulima izitiya zemifuno okanye iintyatyambo kwezinye iindawo ngenjongo zokunqanda kungalahlwa inkunkuma bavumelekile.”

Udize ukuba bengumasipala banelungelo lokwenza izicelo zokulima kwiofisi zabo kulo mabala kwaye bayabaxhasa ngembewu nangezinye izixhobo eziyimfuneko khon’ ukuze bakhuthalele ukugcina iindawo abahlala kuzo zibukeka zikwacocekile.