IZwelitsha iseyiyo – ulonwabo nomzabalazo

ngokubhalwe nguMonde Tabata

Into endiyikhumbula ngayo iZwelitsha, kukuzola, ndiyicingiswa lo nto kuba ndichithe iminyaka yam yokuqala eyi14 kwindawo ekuthiwa yiCradock(Kradokwe) – umahluko phakathi kwezi ndawo zimbini ufana namanzi neoli. IZwelitsha yayichumile kube kungathi imvula ina qho ngempela veki, ibe iCradock yomile igcwele nothuli. Izitrato zinetar kodwa ezaseCradock zingenayo.  Nabantu bebonakala besempilweni kunabaseCradock. Ngokuqinisekileyo, abanenqwelo mafutha bebanizni, nabanxibe amatayi neesuti nabo bebaninzi ngaphezu kwabaseCradock.

Ubukwazi ukuya ngenyawo naphi na eZwelitsha kukhuselekile. Inkqubo ebingaqhelekanga yeyokuba ingathi abantu abaninzi bebexakeke zezesesikolo okanye ukusebenza kwiiofisi zorhulumente waseCiskei okanye eGood Hope Textile(eyaziwa njengeDa Gama kule mihla). Abanye ngendlela ethile beziqeshile.

Xa ndicedwa kokuqola kwengqondo, umntu angathi oku kuxakeka ngoyena nobangela wokuzola kwezitalato zaseZwelitsha.

EZOLONWABO

Hayi ke ibigathulanga tu kwezolonwabo iZwelitsha, nangeyiphi na indlela onokuyicinga ngayo.

Bekonwatywa kakuhle eZwelitsha. Yhu, indawo osaziwayo babedibana kuzo kwakukwaSis Zet eZone 5, Mamjuqu eZone 3 nakwaMpulampula eZone 2 xa ndikhankya ezavulwa kuqala.

Umakhonya wendawo zolonwabo ibinguLadies eZone 4 owagaleleka ngathi sisaqhwithi wabodlula bonke ixesha elide.

Enye endinoyibalula kuseFiyeni yona ebifana neclub. Andinakuthi ezindawo yayizishebeen, ngendlela yokuba yayizindawo zokuphumza iingqondo. Kwezi ndawo abantu babesiya kuzo ukuphuma kwabo emsebenzini yabe ingabahlobo.

Into entle ngezi ndawo yayiyeyokuba abantu ababezihamba babesazana kusoloko kuqhulwana, besabelana xa bebhatala kuyolelwe nomculo. Amaxesha oo1970 noo1980 yayilelona xesha wawuxatyiswe ngawo umculo, ungalibali nesinxibo sisohlula igusha ezibhokweni.

Ngeempela veki abahlobo babedibana ezindlini kwenziwe amatheko okonwaba, la matheko ayesaziwa njenge “jams” okanye “jam sessions”.

Kwakukho iCobweb eZwelitsha Hotel eyona yayiyidisco ephambili kwiMpuma Koloni yonke. Nosaziwayo baseMdantsane babekhetha ukuchitha ixesha labo lolonwabo eZwelitsha.

EZOMZABALAZO

Enye into engaziwayo ngabaninzi ngeZwelitsha, yeyokuba iinkokheli zeBlack Consciousness zazithanda ukudibanela khona kuba zazingabahlali.

NoSteve Biko ehlala kufutshane eGinsberg. uMapethla Mohapi ebehlala eZone 10, kwinxalenye yeZone 10 ekwakusithiwa yi”New Deal” abanye ababehlala pha nguThami Zani, Malusi
Mpumlwana(onguBishop ngoku) noSoks Sokupha ukukhankanya nje abambalwa.

Ubukho bezi nkokheli babiza bazisa ezinye iindwendwe ezazinkokheli ezikhasayo zopolitiko ezifunda komaFort Hare, Healdtown, Lovedale…