IZwelitsha iseyiyo – ezemfundo nesiphetho

ngokubhalwe nguMonde Tabata

Ukukhuthalela imfundo yenye yezinto ebezingundoqo eZwelitsha. IThembalabantu, isikolo sokuqala samabanga aphezulu, yabiza abafundisi ntsapho nabafundi bangaphandle. Kwintsuku ezidlulilleyo, abazali abasuka kude kwiinnjengendawo ezifana neUpington, iKapa, iGoli nakwidolophu zaseFreyistata babethumela abantwana babo eThembalabantu.

Ngezo mini, yayinehostele yayo into eyayinza ibe yindawo yokudibana yabafundi abasuka kumakhaya ahlukeneyo. Ukuwongwa komseki nqununu, uMnumzana uMagodla mhlawumbi bekumele kudala kwenziwa.

IThembalabantu yeza nokusekwa kwesinye isikolo semfundo samambanga aphezulu kwaNompendulo, inqununu inguMnumzana Mti.

Ukusekwa kwesi sikolo kwavula amathuba ongezekileyo kootishala kwabakho neendawo ukuze kungene abafundi abatsha. Ezi zikolo zingovulindlela, zalandelwa nguNonceba ekugqibeleni iHector Peterson. Endenza umdla ,yeyokuba le Hector Peterson yanamhlanje yayiyiZwelitsha Teacher Training School eyayityebisa ezentlalo ikakhulu ezemidlalo.

Kwakukho nesikolo iZwelethemba Vocational School nayo eyazisa abantu abaninzi kule lokishi yethu.

Xa kukonke, ubukho bezizikolo kwatyebisa iintlobo ngeentlobo zabantu nenkcubeko yelokishi yethu.

Ndithi ngobugagu ukuchithakala kwamanye kwalamaziko ngendlela esasiwazi engayo kwaba negalelo ekupheleni kwenkqubela phambili yoluntu.

Noluphi na uluntu ludinga ukungena ngoxinzelelo kwefuthe lwabasuka ngaphandle. Xa sicinga ekuhambeni kwexesha , ukuba sinqwenelela ukubuyisela iZwelitsha kwindumasi yayo, masicinge ngale miba mincinane nemikhulu.

Umntu ngethande ukusebenzisa eli cwecwe akhahlele bonke abafundisi ntsapho bexesha lethu, kodwa kukho ingozi yokukhubekisa abo bangakhankanywanga. Ndikhahlela indima eyadlalwa ngabo bonke abafundisi ntsapho ekwakheni iZwelitsha kunye nabo bazizifundiswa kwezi ntsuku, bangalibali ukuba banetyala lombulelo kubasunguli bemfundo yaseZwelitsha.

Ndingahlala ndibhala ngobuhle bobomi esasibuphila eZwelitsha, kodwa xa kuthethwa inyani ngoku iZwelitsha isisithunzi sento eyayiyo. Inyani kukuba iingxaki ezikhokele ukuba ilokishi yethu yebhongo ibe kule ndawo ikuyo, kwaqala kwiminyaka yoo1980, ufuduko lwabahlali lwaqala emva kokuba abaqeshi baflathela iZwelitsha , okanye ukuqhekeka komanyano loluntu olwalusisiphumo kokufumana inkululeko kweCiskei okanye ukuvalwa kwamanye amaziko emfundo.

Umceli mngeni esijongwe sisizukulwana sale mihla esisenebhongo ngokunxulunyaniswa neZwelitsha kukuba bazibuze umbuzo omkhulu ojonge bonke abathunywa benguqu, “KUFUNEKA KWENZIWE NTONI?” Kuwo onke amaxesha, ehlabathini lonke, lo ngumbuzo ozisa amandla emveli nobogorha bengqondo

IZwelitsha iseyiyo – ulonwabo nomzabalazo

ngokubhalwe nguMonde Tabata

Into endiyikhumbula ngayo iZwelitsha, kukuzola, ndiyicingiswa lo nto kuba ndichithe iminyaka yam yokuqala eyi14 kwindawo ekuthiwa yiCradock(Kradokwe) – umahluko phakathi kwezi ndawo zimbini ufana namanzi neoli. IZwelitsha yayichumile kube kungathi imvula ina qho ngempela veki, ibe iCradock yomile igcwele nothuli. Izitrato zinetar kodwa ezaseCradock zingenayo.  Nabantu bebonakala besempilweni kunabaseCradock. Ngokuqinisekileyo, abanenqwelo mafutha bebanizni, nabanxibe amatayi neesuti nabo bebaninzi ngaphezu kwabaseCradock.

Ubukwazi ukuya ngenyawo naphi na eZwelitsha kukhuselekile. Inkqubo ebingaqhelekanga yeyokuba ingathi abantu abaninzi bebexakeke zezesesikolo okanye ukusebenza kwiiofisi zorhulumente waseCiskei okanye eGood Hope Textile(eyaziwa njengeDa Gama kule mihla). Abanye ngendlela ethile beziqeshile.

Xa ndicedwa kokuqola kwengqondo, umntu angathi oku kuxakeka ngoyena nobangela wokuzola kwezitalato zaseZwelitsha.

EZOLONWABO

Hayi ke ibigathulanga tu kwezolonwabo iZwelitsha, nangeyiphi na indlela onokuyicinga ngayo.

Bekonwatywa kakuhle eZwelitsha. Yhu, indawo osaziwayo babedibana kuzo kwakukwaSis Zet eZone 5, Mamjuqu eZone 3 nakwaMpulampula eZone 2 xa ndikhankya ezavulwa kuqala.

Umakhonya wendawo zolonwabo ibinguLadies eZone 4 owagaleleka ngathi sisaqhwithi wabodlula bonke ixesha elide.

Enye endinoyibalula kuseFiyeni yona ebifana neclub. Andinakuthi ezindawo yayizishebeen, ngendlela yokuba yayizindawo zokuphumza iingqondo. Kwezi ndawo abantu babesiya kuzo ukuphuma kwabo emsebenzini yabe ingabahlobo.

Into entle ngezi ndawo yayiyeyokuba abantu ababezihamba babesazana kusoloko kuqhulwana, besabelana xa bebhatala kuyolelwe nomculo. Amaxesha oo1970 noo1980 yayilelona xesha wawuxatyiswe ngawo umculo, ungalibali nesinxibo sisohlula igusha ezibhokweni.

Ngeempela veki abahlobo babedibana ezindlini kwenziwe amatheko okonwaba, la matheko ayesaziwa njenge “jams” okanye “jam sessions”.

Kwakukho iCobweb eZwelitsha Hotel eyona yayiyidisco ephambili kwiMpuma Koloni yonke. Nosaziwayo baseMdantsane babekhetha ukuchitha ixesha labo lolonwabo eZwelitsha.

EZOMZABALAZO

Enye into engaziwayo ngabaninzi ngeZwelitsha, yeyokuba iinkokheli zeBlack Consciousness zazithanda ukudibanela khona kuba zazingabahlali.

NoSteve Biko ehlala kufutshane eGinsberg. uMapethla Mohapi ebehlala eZone 10, kwinxalenye yeZone 10 ekwakusithiwa yi”New Deal” abanye ababehlala pha nguThami Zani, Malusi
Mpumlwana(onguBishop ngoku) noSoks Sokupha ukukhankanya nje abambalwa.

Ubukho bezi nkokheli babiza bazisa ezinye iindwendwe ezazinkokheli ezikhasayo zopolitiko ezifunda komaFort Hare, Healdtown, Lovedale…