Amalungu angaphezulu kwamakhulu amabini (200) amahlelo i- St. John ne-St. Chad aphuma kumabandla awohlukeneyo, aye adibana kwibandla elise-Zone 4 elikhokelwa nguMfundisi uLungiswa Mkiva ngenjongo yokubhiyozela isikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu (60) okusekwa kwamabandla abo.

Isithethi sembeko uBhishophu u- Ebenezer Ntlali waye wakhuthaza bonke abantu ukuba benze imigudu yokondla ngelizwi likaThixo kubantu abalinxanelweyo beli lizwe.

zweanglicansup01

Waye waqhuba wenjenje:  “Ukuba akuyazi imvelaphi yakho njengomAfrika, ulahlekile.  Oku kuzingca ngebala njengomAfrika kwakubalulekile kuSteve Biko.   USteve wayekhuthaza abantu ukuba bahlale enyanisweni, kuthando, kwakhona basebenze bemanyene nangentobeko kwaye bephantsi kwegwiba lokhuselo lukaThixo ngawo onke amaxesha.”

UBhishophu lo wongeze ngelithi, “thanda uThixo njengoko uthanda ummelwane wakho kwaye ubenombulelo ngezinto athe wakwenzela zona ngexesha lokuqhubekeka kobomi bakho.   Ndiyathemba ukuba lo mbhiyozo wesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu (60) uyakuthi unike amandla ukuba kuhlatyelwe mgama ngokunqula iNkosi”.

Umsitho lo waye waqhubeka ngempumelelo kwaye wonwatyelwa kakhulu ngabefundisi baseRhabe, Wisile kunye nabawanye amabandla ababezimasile nekwayara yebandla yonwabisa ngomculo wayo.